Trang chủ Hệ thống văn bản Tài liệu lớp bảo vệ người lao động tại tòa

Tài liệu lớp bảo vệ người lao động tại tòa

1846
0
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
 

LUẬT BHYT

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ HỢP NHẤT (Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 +Luật số 46/2014/QH13) 1/7/2009 & 1/1/2015 Tải về
 

ND105_BHYT_141115

QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CĐ 15/11/2014 Tải về
 

TT37BYT_141117_KCBBD

QUY ĐỊNH : VỀ PHÂN CẤP THU, PHÂN PHỐI NGUỒN THU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 17/11/2014 Tải về
 

TT41_141124_BYT-BTC

QUY ĐỊNH : VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT VỀ THU, NỘP TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 24/11/2014 Tải về
 

BÀI TẬP

QUY ĐỊNH : VỀ TIÊU CHUẨN, CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TRONG CÁC CƠ QUAN CỒN G ĐOÀN 2015 Tải về