Trang chủ GIỚI THIỆU Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

NHỮNG ĐIỂM SON CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2009-2013

 1. Phối hợp với các cấp CĐ Thủ đô hoàn thành 100% chỉ tiêu mở 427/427 lớp tập  huấn CBCĐ với 48.798 lượt học viên, trong đó 292 lớp (84% tại cơ sở) kinh phí UBND, TLĐ giao tới 33.623 lượt học viên dự các lớp bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ hoạt động công đoàn, đạt 114% so kế hoạch. Phối hợp với công đoàn các quận, huyện, thị xã, ngành, cơ sở, các CĐ ngành TW, tổng công ty trên địa bàn Thành phố (kinh phí cơ sở, tại cơ sở); tổ chức 135 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kĩ năng tổ chức hoạt động CĐ cho 15.175 lượt CBCĐ. Lần đầu tiên tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mềm cho UVBCH, UV UBKT CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở sau Đại hội.
 2. Phối hợp với trường đại học Công đoàn mở 5 lớp lí luận nghiệp vụ công tác CĐ cho 332 cán bộ CĐCS, cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc LĐLĐ Hà Nội và CĐ ngành TW trên địa bàn.
 3. Phối hợp với Học viện Hành chính thuộc học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh mở 03 lớp chuyên viên chính cho cán bộ CĐ (173 hv), 01 lớp chuyên viên (69 hv).
 4. Biên soạn, xuất bản cuốn  sách 55 năm xây dựng và phát triển nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường(19/5/1956-19/5/2011); biên soạn, xuất bản tập 1 cuốn sách “Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn và một số văn bản hướng dẫn mới”; tập 2 “Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn –phần câu hỏi và tình huống”;
 5. Hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố về đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2013-2014.
 6. Hoàn thành việc xây dựng, cải tạo sửa chữa, mua sắm trang, thiết bị phục vụ dạy, học, làm việc của Trường nguồn kinh phí Thành phố hỗ trợ trên 25 tỉ đồng.
 7. Làm tốt công tác phục vụ mở lớp, liên kết đào tạo, sự nghiệp có thu, giữ gìn trật tự, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho nhà trường và cán bộ, học viên, giáo viên, CNV làm việc, tập huấn tại Trường; chăm lo đời sống, thu nhập của cán bộ, giáo viên, CNV bình quân hàng năm tăng từ 11-13% so với năm trước.

Bài học kinh nghiệm qua 5 năm hoạt động

 1. Bám sát nhiệm vụ TLĐ, LĐLĐ Thành phố giao, nhiệm vụ của các cấp công đoàn Thủ đô, chức năng, nhiệm vụ của Trường, chủ động phối hợp khảo sát nhu cầu học viên, xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, tài liệu, bài giảng phục vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn hàng năm phù hợp từng loại hình, đối tượng.
 2. Chủ động kiện toàn đội ngũ trưởng, phó phòng, khoa, giáo viên; nâng cao chất lượng giáo viên, CNV; đổi mới nội dung, phương pháp trên từng bài giảng phục vụ bồi dưỡng cán bộ công đoàn; tranh thủ đầu tư củng cố, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy, học, làm việc; quan tâm đúng mức việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.
 3. Thường xuyên xây dựng khối đoàn kết thống nhất, hoàn thiện các qui chế, qui định, hội đồng, giao ban, trao đổi thông tin, sinh hoạt chuyên đề… thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, dân chủ đích thực trong các hoạt động của nhà trường.
 4. Không ngừng phấn đấu nâng cao năng lực, trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ; tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các cấp công đoàn, mở rộng hợp tác, liên kết với các Trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các đối tác theo qui định để hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ và cùng phát triển.
 5. Người đứng đầu phải luôn chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu trong lời nói, hành động, vì việc chung, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện cá nhân, hữu khuynh, bảo thủ, nóng vội, thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Khi có khuyết điểm thực hiện tự phê bình, phê bình nghiêm túc, cầu thị và tích cực sửa chữa.

Những năm tới Trường tập trung

 1. Phối hợp với các cấp CĐ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kĩ năng hoạt động cho cán bộ CĐCS, cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc LĐLĐ Hà Nội, các lớp theo yêu cầu của cơ sở, cấp trên cơ sở trên địa bàn.
 2. Phối hợp với trường đại học Công đoàn tiếp tục mở các lớp lý luận nghiệp vụ công đoàn theo nhu cầu cán bộ CĐ của hệ thống CĐ Thủ đô và CĐ ngành TW trên địa bàn.
 3. Phối hợp với các cấp công đoàn tiếp tục đào tạo bồi dưỡng cán bộ CĐ về nội dung, kỹ năng tranh tụng bảo vệ người lao động trước tòa, tham gia nội quy lao động, quy trình đối thoại theo Bộ Luật Lao động năm 2012.
 4. Tổ chức lớp bồi dưỡng kĩ năng mềm theo yêu cầu của cán bộ công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở như: thuyết trình trước công chúng, giao tiếp ứng xử, giao lưu, đối thoại, dẫn chương trình, xử lý những tình huống gặp phải trong hoạt động CĐ…
 5. Tiếp tục phối hợp triển khai một số đề tài khoa học cấp Thành phố, cấp Trường phục vụ có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường, nhiệm vụ chính trị của LĐLĐ Thành phố.
 6. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tổ chức tốt hội nghị CBCC hàng năm, tọa đàm nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng, các chuyên đề mới, khó; phục vụ tốt tổ chức lớp tại  Trường, ở cơ sở và thực hiện sự nghiệp có thu, chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, CNV năm sau cao hơn năm trước.

Trần Huy V